Finalizare studii

Metodologii:

Modul de desfasurare a examenelor de disertatie este reglementat prin metodologiile specifice aprobate de către Senatul UTCB. Prezența la examenul de disertație este condiționată strict de respectarea metodologiei de finalizare a studiilor aprobată de Senatul UTCB.
Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform  Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I.
Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II.

Examene de diplomă

Referitor la examenul de diplomă vă informăm următoarele:

1) Temele proiectelor de diplomă și structura-cadru sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici.
2) Îndrumătorul proiectului de diplomă poate fi orice cadru didactic din U.T.C.B. sau doctorand, cu specializare în domeniul temei propuse.
3) Fiecare student depune la secretariatul FCCIA o cerere pentru alegerea temei proiectului de diplomă, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează în prealabil de către cadrul didactic îndrumător. În cerere se specifică tema proiectului și poziția acestuia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
4) Proiectul de diplomă se elaborează în acord cu conținutul cadru aprobat de Consiliul FCCIA publicat mai jos.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de diplomă (lucrarea de licență) este complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia proiectul de diplomă este original.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de diplomă dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.

Structura cadru a proiectelor de diplomă aprobată de Consiliul FCCIA
Construcții de beton (CCIA)
Construcții metalice (CCIA)
Construcții de lemn (CCIA)
Construcții de zidărie (CCIA)
Construcții geotehnice (CCIA)
Tehnologie (CCIA)
Management (CCIA, IEC)
Inginerie urbană și dezvoltare regională (IUDR)
Inginerie economică în construcții (IEC)

 

Examene de disertație:

Referitor la examenul de disertație vă informăm următoarele:
1) Temele lucrărilor de disertație sunt aprobate de către Consiliul FCCIA, la propunerea departamentelor, și sunt afișate on-line aici.
2) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului de studii universitare de masterat sau un alt cadru didactic cu specializare compatibilă cu programul de studii.
3) Studentul poate solicita schimbarea temei de disertaţie o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat. Schimbarea temei de disertaţie se poate face strict în cadrul aceluiaşi domeniu de studii și se aprobă de către decanul facultății
4) Fiecare student depune la secretariatul FCCIA o cerere pentru alegerea temei de disertație, până la sfârșitul semestrului I al anului universitar (formular). Cererea de înscriere se avizează în prealabil de către cadrul didactic îndrumător. În cerere se specifică tema proiectului și poziția acestuia în lista temelor aprobată de Consiliul FCCIA. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.
5) La fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de cerere scrisă la secretariatul FCCIA, de către fiecare absolvent (formular). Cererea poartă avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că lucrarea de disertație este completă și poate fi susținută în sesiunea respectivă. Înscrierea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului. Cererile se supun aprobării Decanatului FCCIA.

6) Pentru înscriere, absolventul va depune o declarație pe proprie răspundere, conform căreia lucrarea de disertație este originală.
7) Studenții absolvenți care nu au promovat examenul de disertație dar au făcut cerere pentru alegerea temei în anul universitar trecut pot păstra tema dacă au depus la secretariatul FCCIA cererea de alegere a temei și îndrumătorului în cursul anului universitar trecut.